Privacybeleid

Stichting De Mijnstreek respecteert en beschermt de privacy van haar gebruikers en neemt de benodigde stappen om de persoonsgegevens van haar gebruikers te beschermen. Dit privacybeleid legt uit welk type  informatie Stichting De Mijnstreek ontvangt en verzamelt wanneer de
gebruiker de website en de dienst gebruikt.

Omdat de dienst onder meer is bedoeld voor gebruikers om informatie met derden te delen, is het van belang om aan te geven welke informatie Stichting De Mijnstreek met derden deelt en welke informatie de gebruiker
zelf aan derden ter beschikking stelt via de website. De gebruiker is verantwoordelijk voor de inhoud die wordt gedeeld via de website, alsook voor de informatie die de gebruiker zelf via de website voor derden toegankelijk maakt.

Stichting De Mijnstreek verkoopt onder geen beding persoonsgegevens van haar gebruikers aan derden. De informatie die Stichting De Mijnstreek verzamelt, zoals in het onderstaande beschreven, wordt enkel gebruikt om het gebruik van de dienst en de website door de gebruiker mogelijk te maken. Ondanks het beleid geen persoonsgegevens van gebruikers aan derden te verkopen of voor andere doeleinden dan het gebruik van de dienst en de website mogelijk te maken, moeten gebruikers zich realiseren dat de informatie die zij zelf delen op de website door derden kan worden gezien en gebruikt zonder dat Stichting De Mijnstreek daarbij betrokken is,
waaronder ook (maar niet uitsluitend) zogenaamde search engine crawlers, bots en andere instrumenten. Bij het delen van informatie moeten gebruikers altijd het voorgaande in overweging nemen.

De door ons verzamelde informatie:

Informatie die gebruikers aanleveren

Wanneer de gebruiker een donatie doet, vraagt Stichting De Mijnstreek bepaalde persoonlijk informatie zoals naam, adres en woonplaats gegevens en e-mailadres.

Posts

De inhoud van de door de gebruiker op de website geplaatste inhoud, waaronder teksten, afbeeldingen, foto’s en audio(visuele) bestanden, wordt opgeslagen en bewaard op servers zodat deze informatie op de website kan worden geplaatst en de dienst kan worden verleend. De door u geplaatste inhoud wordt verbonden aan uw gebruikersaccount.

Gebruikerscommunicatie

Wanneer de gebruiker e-mails of andere berichten naar Stichting De Mijnstreek stuurt, mag Stichting De Mijnstreek deze communicatie bewaren zodat uw mededelingen, verzoeken etc. kunnen worden verwerkt.

Niet persoonlijk informatie

Deze informatie wordt gewoonlijk beschikbaar gemaakt door webbrowsers en servers, zoals het gebruikte browser type, voorkeursinstellingen voor taal, verwijzende websites en de datum en tijd van de toegang tot de website door de gebruikers. Deze informatie wordt gebruikt om het bezoek
van de website te monitoren.

Het delen van informatie

Stichting De Mijnstreek deelt uitsluitend persoonsgegevens van haar gebruikers met derden in de volgende gevallen:

– Indien we daartoe toestemming van de gebruiker hebben verkregen. Het delen van uw persoonsgegevens vereist altijd uw uitdrukkelijke instemming, eventueel door middel van een opt-in systeem.

– Indien wij in goede trouw geloven dat toegang, gebruik, behoud of het delen van deze informatie redelijkerwijs vereist is om

  • a) te voldoen aan enige toepasselijke wetgeving, regeling, juridische procedure of een afdwingbaar overheidsverzoek
  • b) naleving van de gebruiksvoorwaarden te
    verzekeren, waaronder ook onderzoek naar de schending daarvan door de gebruiker
  • c) problemen in verband met veiligheid, fraude of technische problemen te traceren, voorkomen of anderszins op te lossen of
  • d) om de schending van rechten, eigendom of veiligheid van de dienst, haar  gebruikers of het publiek zoveel mogelijk te voorkomen, zoals vereist en toegestaan binnen de grenzen van de wet.

Indien Stichting De Mijnstreek zal samengaan, opgaan of op enigerlei andere wijze zal fuseren met een andere organisatie, zal Stichting De Mijnstreek de gebruikers vooraf op de hoogte stellen dat enige
persoonsgegevens in verband met de gebruikersaccount zullen worden overgedragen aan een derde en wellicht een ander privacybeleid daarop van toepassing wordt.

Veiligheid van informatie

Stichting De Mijnstreek neemt de nodige veiligheidsmaatregelen om de gebruikers, de website en de dienst te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang tot of ongeautoriseerde aanpassing, publicatie of verwijdering van informatie. Hieronder wordt ook verstaan het intern evalueren van de
praktijk en de veiligheidsmaatregelen in verband met het verzamelen, opslaan en verwerken van data, evenals het zorg dragen voor fysieke veiligheidsmaatregelen ten aanzien van de systemen waarin persoonsgegevens wordt opgeslagen. De toegang tot persoonlijk informatie van gebruikers is beperkt tot bestuursleden van Stichting De Mijnstreek, door haar ingeschakelde contractpartijen of andere derden die van deze informatie kennis moeten nemen om de door Stichting De Mijnstreek
verleende dienst te kunnen leveren, ontwikkelen of verbeteren.

Integriteit

De door Stichting De Mijnstreek verzamelde persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt met het oog waarop het is verzameld en in  overeenstemming met het Privacybeleid. Stichting De Mijnstreek evalueert de verzameling, opslag en verwerking van persoonlijke data om zich ervan te verzekeren dat het verzamelen, opslaan en verwerken van  persoonsgegevens enkel nodig is om de dienst te verlenen en/of te verbeteren. We nemen alle redelijkerwijs vereiste maatregelen om te
verzekeren dat de verwerkte persoonsgegevens juist, volledig en recent zijn, maar het voorgaande is afhankelijk van de juiste informatievoorziening door de gebruikers.

Privacy Policy | Stichting De Mijnstreek