Doel van de stichting:

Bij het uitvoeren van het door de Stichting te voeren beleid baseert de Stichting zich op haar statutaire doelstelling.


Het verkrijgen van subsidies en donaties en gelden via haar crowdfundingwebsite www.stichtingdemijnstreek.nl ten behoeve van de realisatie van de daaraan gekoppelde culturele doelen, zoals restauratieprojecten, conserveringsprojecten en aankopen.

Een batig saldo bij een eventuele liquidatie van de stichting zal ten goede komen aan een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als die van de stichting of aan een binnen- of buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen belang beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft als die van de stichting.