Algemene voorwaarden Stichting De Mijnstreek 2019

ALGEMEEN

Artikel 1. Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN:

Algemene Voorwaarden Stichting De Mijnstreek, versie maart 2019, en waarvan de BIJZONDERE BEPALINGEN deel uitmaken.

 

BIJZONDERE BEPALINGEN:

BIJZONDERE BEPALINGEN Stichting De Mijnstreek – donateur, Bijzondere bepalingen Stichting De Mijnstreek – projecthouder,

BIJZONDERE BEPALINGEN projecthouder – donateur (afzonderlijk dan wel allemaal tezamen).

BIJZONDERE BEPALINGEN Stichting De Mijnstreek – donateur: Bijzondere bepalingen Stichting De Mijnstreek – donateur

BIJZONDERE BEPALINGEN Stichting De Mijnstreek – projecthouder: Bijzondere bepalingen Stichting De Mijnstreek – projecthouder

BIJZONDERE BEPALINGEN projecthouder– donateur: Bijzondere bepalingen projecthouder – donateur

Stichting De Mijnstreek: de Stichting De Mijnstreek, kantoorhoudende te Brunssum en statutair gevestigd te Brunssum.

Projecthouder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Stichting De Mijnstreek een PLAATSINGSOVEREENKOMST heeft gesloten.

Donateur: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die bij Stichting De Mijnstreek geld doneert, heeft gedoneerd of zal doneren ten behoeve van een PROJECT.

PROJECT: het project dat op de Website van Stichting De Mijnstreek staat en/of waarvoor tussen Stichting De Mijnstreek en de projecthouder een PLAATSINGSOVEREENKOMST is getekend.
(Stichting De Mijnstreek) Website: de Website https://www.stichtingdemijnstreek.nl.

PLAATSINGSOVEREENKOMST: de overeenkomst tussen Stichting De Mijnstreek en de projecthouder uit hoofde waarvan de projecthouder een project op de Stichting De Mijnstreek Website aanbiedt.

PROJECTPAGINA: de pagina op de Stichting De Mijnstreek Website waarop de Stichting De Mijnstreek haar project presenteert.

OVEREENKOMST: iedere overeenkomst tussen Stichting De Mijnstreek en projecthouder, tussen Stichting De Mijnstreek en donateur en tussen projecthouder en donateur.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden bestaan uit een algemeen gedeelte (artikel 2 tot en met artikel 7), uit een gedeelte dat uitsluitend van toepassing is op de (rechts-)betrekkingen tussen Stichting De Mijnstreek en de projecthouder (de Bijzondere bepalingen Stichting De Mijnstreek – projecthouder, artikelen 1 tot en met 4), uit een gedeelte dat uitsluitend van toepassing is op de
(rechts)betrekkingen tussen Stichting De Mijnstreek en de donateur (de Bijzondere bepalingen Stichting De Mijnstreek – donateur, artikelen 1 en 2) en uit een gedeelte dat uitsluitend van toepassing is op de (rechts-)betrekkingen tussen de projecthouder en de donateur (de Bijzondere bepalingen projecthouder – donateur, artikel 1)

2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, offertes en overeenkomsten tussen Stichting De Mijnstreek en projecthouders alsmede tussen Stichting De Mijnstreek en donateurs en tussen projecthouders en donateurs, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeen is gekomen. Andere (Algemene) Voorwaarden van de projecthouder of donateur of van andere gebruikers van de Website zijn niet van toepassing.

2.3 Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.

2.4 Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Artikel 3. Overeenkomst

3.1 Aanbiedingen en offertes van Stichting De Mijnstreek zijn volledig vrijblijvend en kunnen te allen tijde door Stichting De Mijnstreek worden herroepen vóór, en onverwijld na het tot stand komen van de overeenkomst.

3.2 De projecthouder en de donateur zijn gehouden op verzoek van Stichting De Mijnstreek de volgende informatie te verstrekken:
- projecthouder, indien een rechtspersoon:

a. kopie uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden), en
b. kopie identiteitsbewijs van een of meerdere tekeningsbevoegden, afhankelijk van de vermelding op het uittreksel (bij ‘zelfstandig tekeningsbevoegd’: 1 identiteitsbewijs, bij ‘gezamenlijk bevoegd met andere bestuurder(s)’: 2 identiteitsbewijzen).

- projecthouder, indien een natuurlijke persoon:
a. kopie geldig legitimatiebewijs (paspoort of verblijfsvergunning, géén rijbewijs) + kopie bankafschrift met woonadres.
3.3 Stichting De Mijnstreek behoudt zich het recht voor een beoordelingsverklaring van een in Nederland geregistreerde registeraccountant of AA-accountant te eisen ten aanzien van de kredietwaardigheid van de projecthouder, indien Stichting De Mijnstreek dit noodzakelijk acht ter onderbouwing van de verantwoording van Stichting De Mijnstreek aan de donateur(s) die een project steunen of willen steunen.

DONATIES EN BETALINGEN

Artikel 4. Doneren

4.1 Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen via een eigen account bij Stichting De Mijnstreek geld doneren ten behoeve van een Project.

4.2 Stichting De Mijnstreek betaalt de donaties pas uit aan de projecthouders wanneer het project gerealiseerd gaat worden.

4.3 Op de rechtsverhouding(en) tussen projecthouder en donateur zijn de artikelen 175 tot en met 188, Boek 7 BW (Burgerlijk Wetboek) betreffende ‘schenking’ van overeenkomstige toepassing.

4.4 Conform artikel 7:175 lid 2 BW geldt een door een donateur aan de projecthouder gedane donatie als door de projecthouder aangenomen, wanneer de projecthouder na van de donatie te hebben kennis genomen, deze donatie niet onverwijld heeft afgewezen.

4.5 De gestorte donaties kunnen niet worden teruggevorderd.

4.6 Het op de Website geplaatste doelbedrag van een Project houdt in, de initiële projectkosten vermeerderd met kosten die ten goede komen aan stichting De Mijnstreek, ten behoeve van de continuïteit en doelstellingen zoals beschreven staan in de doelstelling van de Stichting.

GEBRUIKSVOORWAARDEN Stichting De Mijnstreek Website

Artikel 5. Dienstverlening en aansprakelijkheid Stichting De Mijnstreek

5.1 Stichting De Mijnstreek reguleert de communicatie tussen projecthouder(s) en donateur(s) niet inhoudelijk. Stichting De Mijnstreek heeft dan ook geen of ten hoogste een zeer beperkte controle over de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit of juistheid van de (verschillende onderdelen van de) tussen projecthouder en donateur over en weer uit hoofde van de overeenkomst bestaande rechten en verplichtingen.

5.2 projecthouder, donateur of andere gebruikers van de Website zullen Stichting De Mijnstreek vrijwaren en gevrijwaard houden voor alle aanspraken van derden voor vergoeding van schade verband houdende met de over en weer tussen voornoemde partijen en tussen voornoemde partijen en Stichting De Mijnstreek uit hoofde van enige overeenkomst of andere rechtsverhouding bestaande rechten en verplichtingen.

5.3 In geen geval is Stichting De Mijnstreek aansprakelijk voor de manier waarop projecthouders, donateurs of anderen gebruik maken van de door Stichting De Mijnstreek geleverde diensten en/of apparatuur en aanverwante voorzieningen. Met name zullen projecthouders, donateurs of anderen Stichting De Mijnstreek vrijwaren van aanspraken door derden welke betrekking hebben op de inhoud van de bestanden, gegevens en/of materialen die Stichting De Mijnstreek op haar Website beschikbaar stelt.

5.4 Stichting De Mijnstreek is niet aansprakelijk voor de schade die is ontstaan als het gevolg van het niet of het niet goed functioneren van de voorzieningen van haar dienst of apparatuur, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Stichting De Mijnstreek.

5.5 Indien Stichting De Mijnstreek als gevolg van een aan haar toe te rekenen tekortkoming aansprakelijk is, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot de directe zaakschade die in onmiddellijk verband staat met de tekortkoming. Aansprakelijkheid voor enige vorm van indirecte- of gevolgschade is uitgesloten.

5.6 Stichting De Mijnstreek is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken dan wel de dienstverlening in het kader van Stichting De Mijnstreek te beëindigen zonder daarvoor een reden te hoeven opgeven en zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens Stichting De Mijnstreek ontstaat.

5.7 Stichting De Mijnstreek garandeert niet dat de dienst van Stichting De Mijnstreek te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is.

5.8 In aanvulling op de andere (rechts-)middelen die Stichting De Mijnstreek ten dienst staan, is Stichting De Mijnstreek gerechtigd om de activiteiten, verricht door de projecthouder of de donateur, in verband met Stichting De Mijnstreek te beperken, de account tijdelijk of blijvend stop te zetten en /of te verwijderen en/of verwijderd te houden, de bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen, de gebruikers van de Website op de hoogte stellen van de activiteiten, een waarschuwing te doen uitgaan en te weigeren om diensten aan de projecthouder of aan de donateur of aan andere gebruikers van de Website te verlenen, in het bijzonder maar niet daartoe beperkt, indien de projecthouder/donateur/andere gebruiker(s) van de Website:

- handelt(handelen) in strijd met de Algemene Voorwaarden en/of in strijd met deze Bijzondere bepalingen;
- Stichting De Mijnstreek niet in staat is om enige gegevens die de projecthouder/donateur/andere gebruiker(s) van de Website aan Stichting De Mijnstreek verstrekt, te verifiëren of te identificeren;
- Stichting De Mijnstreek van mening is dat de handelingen van de projecthouder/donateur/andere gebruiker(s) van de Website schade of aansprakelijkheid aan zichzelf of aan andere gebruikers of aan Stichting De Mijnstreek kan toebrengen. Stichting De Mijnstreek zal hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk zijn.

Artikel 6. Links en privacy beleid

6.1 Het is mogelijk dat de Website verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevat naar Websites van derden. Stichting De Mijnstreek heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze Websites. Op deze Websites valt u onder de
(privacy)regels van die betreffende Website. Stichting De Mijnstreek is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud en werkwijze van deze Websites en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor deze Websites.

6.2 Stichting De Mijnstreek verstrekt geen persoonlijke gegevens aan derden zonder toestemming van de betreffende persoon en Stichting De Mijnstreek gebruikt persoonsgegevens in overeenstemming met haar Privacy Verklaring.

Artikel 7. Overige bepalingen; toepasselijk recht

7.1 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

BIJZONDERE BEPALINGEN Stichting De Mijnstreek – projecthouder

Artikel 1. Account

1.1 Om gebruik te kunnen maken van de dienst(en) van Stichting De Mijnstreek, dient de projecthouder een eigen account aan te maken op de wijze zoals beschreven op de Stichting De Mijnstreek Website.

1.2 De projecthouder is, indien een natuurlijke persoon, 18 jaar of ouder.

1.3 De projecthouder staat er jegens Stichting De Mijnstreek voor in dat de informatie die de projecthouder aan Stichting De Mijnstreek verstrekt, compleet, naar waarheid en juist is, waaronder de persoonsgegevens van de projecthouder zoals de naam en het e-mailadres.

1.4 De projecthouder is er zelf verantwoordelijk voor het wachtwoord van de eigen account geheim te houden voor anderen en zal anderen geen toegang verlenen tot Stichting De Mijnstreek met behulp van de eigen account.

1.5 De projecthouder is zelf aansprakelijk voor alles wat gebeurt doordat anderen de account van de projecthouder gebruiken, met of zonder toestemming of wetenschap van de projecthouder in de periode voorafgaand aan het moment dat de projecthouder Stichting De Mijnstreek op de hoogte stelt van enig ongeoorloofd gebruik. Ook is de projecthouder verantwoordelijk om alle inkomsten via Stichting De Mijnstreek, indien nodig, bij de belastingdienst voor te leggen en volgens de gebruikelijke wetgeving te verwerken.

Artikel 2. Aanmelden PROJECT

2.1 Natuurlijke personen en rechtspersonen kunnen een project voorstellen bij Stichting De Mijnstreek.

2.2 De projecthouder is, indien een natuurlijke persoon, 18 jaar of ouder.

2.3 De projecthouder dient een bankrekening in Nederland te hebben.

2.4 Het bestuur van Stichting De Mijnstreek bepaalt of een project op de Website wordt geplaatst.

2.5 Stichting De Mijnstreek fungeert als beoordelaar en filter en laat zich onder andere leiden door:

a. eerdere projecten van de Projecthouder.
b. de mate waarin een project aan de Algemene Voorwaarden en/of Bijzondere bepalingen voldoet;
c. de mate waarin een Projecthouder op dat moment en/of in het verleden aan haar verplichtingen uit hoofde van de plaatsingsovereenkomst en de Algemene Voorwaarden en Bijzondere bepalingen voldoet/heeft voldaan;
d. de haalbaarheid van het beoogde Project.

Artikel 3. Looptijd en inhoud PROJECT

3.1 Het project heeft geen maximale looptijd.

3.2 Stichting De Mijnstreek is een platform voor culturele projecten. Waarbij een project is gedefinieerd als een unieke opgave, met een projectresultaat. Stichting De Mijnstreek is geen platform om algemene exploitatiekosten van organisaties te bekostigen. De gevraagde steun dient dus betrekking te hebben op kosten die direct aan de uitvoering van een project zijn verbonden.

3.3 Wanneer Stichting De Mijnstreek van mening is dat het project in strijd is met de hier genoemde voorwaarden behoudt Stichting De Mijnstreek, al dan niet in overleg met de betrokken partner(s), zich het recht om het project niet te plaatsen of van de Website te verwijderen en verwijderd te houden. Stichting De Mijnstreek stelt de projecthouder van haar beslissing op de hoogte. Het besluit van Stichting De Mijnstreek is onherroepelijk.

BIJZONDERE BEPALINGEN Stichting De Mijnstreek – donateur

Artikel 1. Account

1.1 Om gebruik te kunnen maken van de dienst(en) van Stichting De Mijnstreek, dient de donateur een donatie te doen op de wijze zoals beschreven op de Stichting De Mijnstreek Website.

1.2 De donateur is, indien een natuurlijke persoon, 18 jaar of ouder.

1.3 De donateur staat er jegens Stichting De Mijnstreek voor in dat de informatie die de donateur aan Stichting De Mijnstreek verstrekt, compleet, naar waarheid en juist is, waaronder de persoonsgegevens van de donateur zoals de naam en het e-mailadres.

1.4 Indien een Project niet wordt gerealiseerd dan kan Stichting De Mijnstreek een ander Project naar haar voorkeur selecteren en de reeds gedane donaties overzetten naar een ander Project.

Artikel 2. Toegang en content

2.1 De activiteiten die de donateur verricht in het kader van Stichting De Mijnstreek mogen niet op onwaarheden zijn gebaseerd of misleidend zijn, inbreuk maken op rechten van derden, waaronder auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten of enige andere intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy, in strijd zijn met enige wet, regeling, verordening of andere toepasselijke regelgeving, virussen bevatten, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur die een geautomatiseerd werk of gegevens kan beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen.

2.2 De donateur staat er jegens Stichting De Mijnstreek voor in dat hij/zij bevoegd is om gebruik te maken van de (diensten van) Stichting De Mijnstreek en te handelen in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden en met deze Bijzondere bepalingen. Daarnaast staat de donateur er voor in dat hij/zij te allen tijde de verplichtingen uit hoofde van de Algemene Voorwaarden en van deze Bijzondere bepalingen zal nakomen en dat hij/zij zich zal houden aan alle wetten en regelgeving die van toepassing zijn op het gebruik van Stichting De Mijnstreek.

2.3 Hierna volgt een (niet-uitputtende) opsomming van content die de donateur in ieder geval niet ter beschikking mag stellen op Stichting De Mijnstreek (waarbij een en ander ter uitsluitende beoordeling is van Stichting De Mijnstreek):

- content die discriminerend is wat betreft uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst, of anderszins kwetsend genoemd mag worden;
- content die oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen en/of die leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik maken van anderen;
- content die in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of een link bevat naar pornografisch materiaal of pornografische Website;
- content waarbij kettingbrieven, junk-mail of spamming betrokken is;
- content waarbij commerciële activiteiten zijn gemoeid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming Stichting De Mijnstreek, zoals advertenties, loterijen, wedstrijden of piramidespelen
- content waarbij een foto of beeltenis is opgenomen van een andere persoon zonder diens toestemming.

BIJZONDERE BEPALINGEN projecthouder – donateur

Privacy policy

Stichting De Mijnstreek respecteert en beschermt de privacy van onze gebruikers en neemt de benodigde stappen om de persoonsgegevens van onze gebruikers te beschermen. Deze Privacy Statement legt uit welk type informatie Stichting De Mijnstreek ontvangt en verzamelt wanneer de gebruiker de Website en de Dienst gebruikt.
Omdat de Dienst onder meer is bedoeld voor gebruikers om informatie met derden te delen, is het van belang om aan te geven welke informatie we met derden delen en welke informatie de gebruiker zelf aan derden ter beschikking stelt via de Website. De gebruiker is verantwoordelijk voor de Content die u deelt via de Website, als ook voor de informatie die de gebruiker zelf via de Website voor derden toegankelijk maakt. Stichting De Mijnstreek verkoopt onder geen beding persoonsgegevens van haar gebruikers aan derden. De informatie die we verzamelen, zoals in het onderstaande beschreven, wordt enkel gebruikt om het gebruik van de Dienst en de Website door de gebruiker mogelijk te maken. Ondanks het beleid geen persoonsgegevens van gebruikers aan derden te verkopen of voor andere doeleinden dan het gebruik van de Dienst en de Website mogelijk te maken, moeten gebruikers zich realiseren dat de informatie die zij zelf delen op de Website door derden kan worden ontdekt en gebruikt zonder dat Stichting De Mijnstreek daarbij betrokken is, waaronder ook (maar niet uitsluitend) zogenaamde search engine crawlers, bots en andere instrumenten. Bij het delen van informatie moeten gebruikers altijd het voorgaande in overweging nemen.

De door ons verzamelde informatie:

Informatie die gebruikers aanleveren

Wanneer de gebruiker een donatie doet, vragen wij bepaalde persoonlijk informatie zoals naam, adres en woonplaats gegevens en e-mailadres.

Posts

De inhoud van de door de gebruiker op de Website geplaatste Content, waaronder teksten, afbeeldingen, foto’s en audio(visuele) bestanden, wordt opgeslagen en bewaard op onze servers zodat deze informatie op de Website kan worden geplaatst en de Dienst kan worden verleend. De door u geplaatste Content wordt verbonden aan uw gebruikers account.

Gebruikerscommunicatie

Wanneer de gebruiker e-mails of andere berichten naar Stichting De Mijnstreek stuurt, mogen we deze communicatie bewaren zodat uw mededelingen, verzoeken etc. kunnen worden verwerkt.

Niet persoonlijk informatie

Deze informatie wordt gewoonlijk beschikbaar gemaakt door web browsers en servers, zoals het gebruikte browser type, voorkeur instellingen voor taal, verwijzende Websites en de datum en tijd van de toegang tot de Website door de gebruikers. Deze informatie wordt gebruikt om het bezoek van de Website te monitoren.

Het delen van informatie

Stichting De Mijnstreek deelt uitsluitend persoonsgegevens van haar gebruikers met derden in de volgende gevallen:

Indien we daartoe toestemming van de gebruiker hebben verkregen. Het delen van uw persoonsgegevens vereist altijd uw uitdrukkelijke instemming, eventueel door middel van een opt-in systeem.

Indien wij in goede trouw geloven dat toegang, gebruik, behoud of het delen van deze informatie redelijkerwijs vereist is om
a) te voldoen aan enige toepasselijke wetgeving, regeling, juridische procedure of een afdwingbaar overheidsverzoek b) naleving van de gebruiksvoorwaarden te verzekeren, waaronder ook onderzoek naar de schending daarvan door de gebruiker c) problemen in verband met veiligheid, fraude of technische problemen te traceren, voorkomen of anderszins op te lossen of d) om de schending van rechten, eigendom of veiligheid van de Dienst, haar gebruikers of het publiek zoveel mogelijk te voorkomen, zoals vereist en toegestaan binnen de grenzen van de wet.

Indien Stichting De Mijnstreek zal samengaan, opgaan of op enigerlei andere wijze zal fuseren met een andere organisatie, zullen we de gebruikers vooraf op de hoogte stellen dat enige persoonsgegevens in verband met de gebruikers account zal worden overgedragen aan een derde en wellicht een ander privacy beleid daarop van toepassing wordt.

Veiligheid van informatie

Stichting De Mijnstreek neemt de nodige veiligheidsmaatregelen om de gebruikers, de Website en de Dienst te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang tot of ongeautoriseerde aanpassing, publicatie of verwijdering van informatie. Hieronder wordt ook verstaan het intern evalueren van de praktijk en de veiligheidsmaatregelen in verband met het verzamelen, opslaan en verwerken van data, evenals het zorg dragen voor fysieke veiligheidsmaatregelen ten aanzien van de systemen waarin persoonsgegevens wordt opgeslagen. De toegang tot persoonlijke informatie van gebruikers is beperkt tot bestuursleden van Stichting De Mijnstreek, door haar ingeschakelde contractspartijen of andere derden die van deze informatie kennis moeten nemen om de door Stichting De Mijnstreek verleende Dienst te kunnen leveren, ontwikkelen of verbeteren.

Integriteit

De door Stichting De Mijnstreek verzamelde persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt met het oog waarop het is verzameld en in overeenstemming met de Privacy Statement. Stichting De Mijnstreek evalueert de verzameling, opslag en verwerking van persoonlijke data om zich ervan te verzekeren dat het verzamelen, opslaan en verwerken van persoonsgegevens enkel nodig is om de Dienst te verlenen en/of te verbeteren. We nemen alle redelijkerwijs vereiste maatregelen om te verzekeren dat de verwerkte persoonsgegevens juist, volledig en recent zijn, maar het voorgaande is afhankelijk van de juiste informatie voorziening door de gebruikers.